پارامیس رایان گستر

سرویس وایرلس Turbo

UP TO 12 Mb/s

۱۰۰۰۰۰ تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۰ گیگ
خرید

UP TO 12 Mb/s

۱۲۰۰۰۰ تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۲۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۱۰ گیگ
خرید

UP TO 12 Mb/s

۱۵۰۰۰۰ تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۰۰ گیگ
خرید

UP TO 12 Mb/s

۱۸۰۰۰۰ تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۳۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۶۰۰ گیگ
خرید

UP TO 24 Mb/s

۸۰۰۰۰ تومان

 • ۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۰ گیگ

خرید

UP TO 24 Mb/s

۱۱۰۰۰۰ تومان

 • ۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۰۰ گیگ

خرید

UP TO 24 Mb/s

۱۴۰۰۰۰ تومان

 • ۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۰۰ گیگ

خرید

UP TO 32 Mb/s

۴۵۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۰ گیگ
خرید

UP TO 32 Mb/s

۵۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۶۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۳۰ گیگ
خرید

UP TO 32 Mb/s

۷۵۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۴۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۷۰ گیگ
خرید

UP TO 32 Mb/s

۹۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۲۰ گیگ
خرید

UP TO 32 Mb/s

۱۳۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۰۰ گیگ
خرید

UP TO 32 Mb/s

۱۶۵۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۳۰۰ گیگ
خرید

خرید حجم اضافه

حجم بسته قیمت حجم بسته قیمت
۵۰ G ۵۵۰۰۰ ۱۰۰ G ۹۹۰۰۰