۱ Mbps

۳۵۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۵۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۵ گیگ

خرید

۱ Mbps

۹۹۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۷۵ گیگ

خرید

۱ Mbps

۱۹۵۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۳۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۵۰ گیگ

خرید

۱ Mbps

۳۷۵۰۰۰تومان

 • ۱۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۳۰۰ گیگ

خرید

۲ Mbps

۴۵۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۰ گیگ

خرید

۲ Mbps

۱۳۰۰۰۰ تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۲۰ گیگ

خرید

۲ Mbps

۲۵۰۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۴۰ گیگ

خرید

۲ Mbps

۴۸۵۰۰۰تومان

 • ۱۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۹۶۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۸۰ گیگ

خرید

۴ Mbps

۷۵۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۹۰گیگ

خرید

۴ Mbps

۲۱۵۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۵۴۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۷۰ گیگ

خرید

۴ Mbps

۴۲۰۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۰۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۵۴۰ گیگ

خرید

۴ Mbps

۸۱۰۰۰۰تومان

 • ۱۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۱۶۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۰۵۰ گیگ

خرید

۸ Mbps

۹۵۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۸۰ گیگ

خرید

۸ Mbps

۲۷۰۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۰۸۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۵۴۰ گیگ

خرید

۸ Mbps

۵۳۰۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۱۶۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۰۸۰ گیگ

خرید

۸ Mbps

۱۰۲۵۰۰۰تومان

 • ۱۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۳۲۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۱۶۰ گیگ

خرید

۱۶ Mbps

۱۵۵۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۰۰ گیگ

خرید

۱۶ Mbps

۴۴۰۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۲۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۴۰۰ گیگ

خرید

۱۶ Mbps

۸۶۵۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۸۰۰ گیگ

خرید

۱۶ Mbps

۱۶۷۵۰۰۰تومان

 • ۱۲ ماهه
 • ترافیک داخلی:۹۶۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۸۰۰ گیگ

خرید

۲۴ Mbps

۱۹۰۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۳۰۰ گیگ

خرید

۲۴ Mbps

۵۴۰۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۸۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۹۰۰ گیگ

خرید

۲۴ Mbps

۱۰۶۰۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۶۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۸۰۰ گیگ

خرید

۳۲ Mbps

۲۹۰۰۰۰تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۴۰۰ گیگ

خرید

۳۲ Mbps

۸۲۵۰۰۰تومان

 • ۳ ماهه
 • ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۱۲۰۰ گیگ

خرید

۳۲ Mbps

۱۶۲۰۰۰۰تومان

 • ۶ ماهه
 • ترافیک داخلی:۴۸۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۴۰۰ گیگ

خرید

۴ Mbps

۴۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۵۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۵ گیگ
خرید

۸ Mbps

۵۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۵۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۲۵ گیگ
خرید

۱۶ Mbps

۸۰۰۰۰ تومان

 • ۱ ماهه
 • ترافیک داخلی:۱۰۰ گیگ
 • ترافیک خارجی:۵۰ گیگ
خرید
ترافیک ۱ G ۳ G ۵ G ۱۰ G ۲۰ G ۵۰ G ۱۰۰ G
مبلغ ۳۲۷۰ ۹۸۰۰ ۱۴۶۰۰ ۲۶۶۰۰ ۴۶۴۰۰ ۹۸۶۰۰ ۱۶۵۴۰۰
ترافیک ۴ G ۴ G ۱۰ G ۱۰ G
مبلغ ۳۵۰۰ ۶۰۰۰ ۹۵۰۰ ۱۳۰۰۰

توضیحات تکمیلی:

 • ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر روی سرویس های فوق افزوده میگردد
 • هزینه IP ده هزار تومن میباشد
 • مشترک باید قبل از خرید سرویس های بالای ۸ مگ از کیفیت ارتباط خود از طریق بخش فنی اطمینان حاصل کند
 • ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود.
 • آستانه مصرف ماهانه هر سرویس، حجم مشخصی دارد که برای مصرف یک ماهه‌ی هر سرویس در نظر گرفته شده است. این حجم از ترافیک برای هر ماه ثابت است و قابل انتقال به ماه‌های قبل یا بعد خود نیست.
 • ترافیک داخلی نیم بها محاسبه میشود